Non-Discrimination Policy

Important Information

We care for all who need it.

Saint Joseph Health System honors the sacredness and dignity of every person, complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of protected classes, including but not limited to race, color, national origin, age, disability or sex.


Saint Joseph Health System:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

• Qualified sign language interpreters

• Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

• Qualified interpreters

• Information written in other languages


If you need these services, contact our Patient Grievance Coordinator.

If you believe that Saint Joseph Health System has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance in person, by phone or by email to:

Saint Joseph Health System Mishawaka Medical Center Patient Grievance Coordinator

1.574.335.2456

sj01grievance@sjrmc.com

Saint Joseph Health System Plymouth Medical Center and Saint Joseph Physician Network Patient Grievance Coordinator

1.574.948.5004

sj01grievance@sjrmc.com

If you need help filing a grievance, our Saint Joseph Health System Patient Grievance Coordinators are available to help you.

U.S. Department of Health and Human Services

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically via Web, by mail or phone to:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Ave., SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

Phone: 1.800.368.1019 • TTY 1.800.537.7697

Web address: ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

Complaint forms are available at: hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Español (Spanish):

Este Aviso contiene información importante. Este aviso contiene información importante acerca de su solicitud o cobertura a través de Trinity Health. Preste atención a las fechas clave que contiene este aviso. Es posible que deba tomar alguna medida antes de determinadas fechas para mantener su cobertura médica o ayuda con los costos. Usted tiene derecho a recibir esta información y ayuda en su idioma sin costo alguno. Llame al 1-574-335-7003.


繁體中文 (Chinese):

本通知有重要的訊息。本通知有關於您透過[插入SBM 項目的名稱 Trinity Health 提交的申 請或保險的重要訊息。請留意本通知內的重要日期。您可能需要在截止日期之前採取行動,以 保留您的健康保險 或者費用補貼。您有權利免費以您的母語得到本訊息和幫助。請撥電 話[在此插入數字 1-574-335-7003.


Tagalog (Tagalog – Filipino):

Ang Paunawa na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon. Ang paunawa na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong aplikasyon o pagsakop sa pamamagitan ng Trinity Health. Tingnan ang mga mahalagang petsa dito sa paunawa. Maaring mangailangan ka na magsagawa ng hakbang sa ilang mga itinakdang panahon upang mapanatili ang iyong pagsakop sa kalusugan o tulong na walang gastos. May karapatan ka na makakuha ng ganitong impormasyon at tulong sa iyong wika ng walang gastos. Tumawag sa 1-574-335-7003.


Tiếng Việt (Vietnamese):

Thông báo này cung cấp thông tin quan trọng. Thông báo này có thông tin quan trọng bàn về đơn nộp hoặc hợp đồng bảo hiểm qua chương trình Trinity Health. Xin xem ngày then chốt trong thông báo này. Quý vị có thể phải thực hiện theo thông báo đúng trong thời hạn để duy trì bảo hiểm sức khỏe hoặc được trợ trúp thêm về chi phí. Quý vị có quyền được biết thông tin này và được trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Xin gọi số 1-574-335-7003.

Français (French): ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-574-335-7003.

한국어 (Korean):

본 통지서에는 중요한 정보가 들어 있습니다. 즉 이 통지서는 귀하의 신청에 관하여 그리고 Trinity Health 을 통한 커버리지 에 관한 정보를 포함하고 있습니다. 본 통지서에서 핵심이 되는 날짜들을 찾으십시오. 귀하는 귀하의 건강 커버리지를 계속 유지하거나 비용을 절감하기 위해서 일정한 마감일까지 조치를 취해야 할 필요가 있을 수 있습니다. 귀하는 이러한 정보와 도움을 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 1-574-335-7003 로 전화하십시오.

Deutsch (German):

Diese Benachrichtigung enthält wichtige Informationen. Diese Benachrichtigung enthält wichtige Informationen bezüglich Ihres Antrags auf Krankenversicherungsschutz durch Trinity Health. Suchen Sie nach wichtigen Terminen in dieser Benachrichtigung. Sie könnten bis zu bestimmten Stichtagen handeln müssen, um Ihren Krankenversicherungsschutz oder Hilfe mit den Kosten zu behalten. Sie haben das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Rufen Sie an unter 1-574-335-7003.

العربية (Arabic):

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-574-335-7003 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-574-335-7003).

Русский (Russian):

Настоящее уведомление содержит важную информацию. Это уведомление содержит важную информацию о вашем заявлении или страховом покрытии через Trinity Health. Посмотрите на ключевые даты в настоящем уведомлении. Вам, возможно, потребуется принять меры к определенным предельным срокам для сохранения страхового покрытия или помощи с расходами. Вы имеете право на бесплатное получение этой информации и помощь на вашем языке. Звоните по телефону 1-574-335-7003.

Kreyòl Ayisyen (French Creole): ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-574-335-7003